Algemene Voorwaarden

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN/ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken. Afhankelijk van de grootte van de order/offerte dient huurder 1 – 5 werkdagen voor leveringsdatum opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder, welke door verhuurder schriftelijk of telefonisch zal worden bevestigd. Eventuele (kleine) wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 11.00 uur worden doorgegeven. Bij overschrijden van de aangegeven tijd kunnen wijzigingen niet gegarandeerd worden. De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.
 
Prijzen De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor één dag(deel), onder voorbehoud en exclusief BTW, transport en schoonmaakkosten. Indien goederen langer dan één dag worden gehuurd, geldt vanaf dag twee een speciaal tarief (op aanvraag).
 
Schoonmaakkosten De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Voor gebruik is eventueel naspoelen of met een doekje vegen voldoende. Huurder dient kook-, bak- en warmhoudapparatuur alsmede bestek, servies en glaswerk gespoeld te retourneren, dus ontdaan van etens- en/of drankresten tenzij anders overeengekomen. Indien de huurgoederen vuil of onvoldoende gespoeld retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Tafellinnen dient ongewassen, doch wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.
 
Betaalvoorwaarden Betaling van de huurgoederen dient contant te geschieden bij aflevering van de goederen. Indien de chauffeur bij aflevering over een pinautomaat beschikt behoort pinnen ook tot de mogelijkheid. Vooraf per bank of contant op kantoor is ook mogelijk. Bij het zelf afhalen van de goederen geldt het moment van afhalen als betaalmoment. Betalen op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met verhuurder. De factuur dient binnen zeven werkdagen te zijn voldaan. Indien binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.
 
Borg Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.
 
Legitimatie Huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
Transport Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming. Indien huurder de huurgoederen elders op locatie geleverd wil hebben (op een verdieping e.d.) dient er rekening gehouden worden met een toeslag welke vooraf kenbaar wordt gemaakt aan huurder. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken - ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder. De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retourdatum vanaf afgesproken tijdstip klaar te staan om opgehaald te worden. Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.
 
Aansprakelijkheid Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan. Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld. Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt. De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.
Het gehuurde wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde te onderzoeken of het gehuurde beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 1 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd telefonisch en direct daarna schriftelijk aan de verhuurder te berichten. Vanaf het moment van het daadwerkelijk in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren. Buiten de reklametermijn van 1 uur kan de verhuurder niet garanderen dat dezelfde dag eventuele gebreken verholpen zullen worden.
 
Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen: Geen annuleringskosten ingeval wordt geannuleerd binnen 1 tot 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode, tenzij er al kosten zijn gemaakt. In dit geval wordt 35% doorbelast naar huurder.; 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van de overeengekomen periode.